بانکداری آنلاین NUMBER26 چه قابلیتی را ارائه می دهد؟

کمپانی NUMBER26  که یکم فوریه سال ۲۰۱۳ ، در برلین شکل گرفته است، این قابلیت را برای مشتریان فراهم آورده است که حساب خود را از طریق موبایل هوشمند مدیریت کنند. بانکداری آنلاین NUMBER26 چه قابلیتی را ارائه می دهد؟ کمپانی NUMBER26  که یکم فوریه سال ۲۰۱۳ ، در ...