١٠ مسئله مهم در صنعت انتقال بین‌المللی پول و پرداخت سال ٢٠١٥

از درس گرفتن از گذشته میتوان آینده را بهتر ساخت؛ در اینجا ١٠ مشکل مهم صنعت انتقال وجه و پرداخت را در سال ٢٠١٥ خواهیم دید. این لیست برای آن تهیه شده است تا علاوه بر نشان دادن مشکلات سال ٢٠١٥، بتوان تحلیلی بر ...