داده ها ، دیجیتال سازی و فروشگاه های هوشمند

داده ها / فروشگاه ها به طرز چشم گیری در حال مرتبط شدن به یکدیگر هستند.تا جایی که حتی خرده فروشان بتوانند تجارت خودشان را گسترش دهند. داده ها ، دیجیتال سازی و فروشگاه های هوشمند پی آسان : فروشگاه ها به طرز چشم گیری ...