مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) ​چیست؟

تعریفی از مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) ​ مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)شامل تحقیق، تحلیل، بازداری و جلوگیری از منابع مالی برای فعالیت‌هایی است که هدف آن رسیدن به اهداف سیاسی، مذهبی یا ایدئولوژیکی از طریق خشونت و تهدید خشونت علیه غیرنظامیان ...