شماره تماس : ۸۸۷۰۰۲۱۵-۰۲۱|info@payasan.com

نیروی اقدام مالی (FATF) چیست؟ | اعضای نیروی اقدام مالی ​

نیروی اقدام مالی (FATF) نیروی اقدام مالی یک سازمان دولتی است که سیاست‌ها و استانداردهای مبارزه با جرائم مالی را طراحی و ترویج می‌کند. توصیه‌هایی که توسط نیروی کار مالی (FATF) ایجاد شد، پولشویی، تامین مالی تروریسم و دیگر تهدیدهای سیستم مالی جهانی را هدف ...

مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) ​چیست؟

تعریفی از مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) ​ مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)شامل تحقیق، تحلیل، بازداری و جلوگیری از منابع مالی برای فعالیت‌هایی است که هدف آن رسیدن به اهداف سیاسی، مذهبی یا ایدئولوژیکی از طریق خشونت و تهدید خشونت علیه غیرنظامیان ...

Go to Top