اشتغال به داروسازی در کانادا از طریق درگاه داروسازان کانادا

بسیاری از فارغ التحصیلان رشته داروسازی در داخل کشور، به دنبال ادامه تحصیل و یا اشتغال و گرفتن پروانه کسب و کار رشته داروسازی در خارج از کشور هستند . کشورهای اروپایی ، آمریکا و کانادا معمولا از اهداف اصلی فارغ التحصیلان داروسازی است . ...