5 مدرسه‌ی هنری برتر دنیا

بهترین مدرسه های هنری ، آن هایی هستند که در عین انضباط، به دانش آموزان  تفکر خلاقانه را آموزش می دهند و با راهنمایی و ارائه منابع کافی ، آن ها را برای بروز استعدادهای هنریشان  آماده می کنند . همه مدارس در این لیست، ...