نیروی اقدام مالی (FATF) چیست؟ | اعضای نیروی اقدام مالی ​

نیروی اقدام مالی (FATF) نیروی اقدام مالی یک سازمان دولتی است که سیاست‌ها و استانداردهای مبارزه با جرائم مالی را طراحی و ترویج می‌کند. توصیه‌هایی که توسط نیروی کار مالی (FATF) ایجاد شد، پولشویی، تامین مالی تروریسم و دیگر تهدیدهای سیستم مالی جهانی را هدف ...