مقدمه

هر فرد خارجی که در ترکیه کار میکند به مجوز قانونی کار نیاز دارد .این مجوز به وسیله ی وزارت کار ترکیه و تامین اجتماعی ( (MLSS صادر میشود . اکثر خارجی ها باید همزمان برای مجوز کار و ویزای (گذرنامه) کار درخواست دهند . به این معنی است که شما باید موضوع تقاضای ویزای کارتان را به سفارت خانه ترکیه یا کنسولگری وطن تان ارائه دهید . در این هنگام کارمندان شما  نیز مدارک مورد نیاز را به تامین اجتماعی ارائه دهند.

هر چند درخواست مجوز کار از داخل ترکیه نیز امکان پذیر است. خارجی ها واجد شرایط انجامش هستند ، چنان که اگر آنها تا آن موقع مجوز اقامت با حداقل اعتبار باقی مانده ۶ ماهه برایشان صادر شده باشد .

خارجی هایی که به عنوان توریست وارد ترکیه میشوند واجد شرایط گرفتن مجوز کار در ترکیه نیستند.

از طریق وب سایت www.turkiye.gov.tr میتوانید درخواست خودرا به صورت آنلاین ثبت کنید

مراحل درخواست مجوز کار در ترکیه

با توجه به این که شما برای مجوز کار از داخل یا خارج ترکیه درخواست کرده اید به داشتن قرداد استخدام یا پیشنهاد کاری نیاز خواهید داشت. 

ابتدا شما یا کار فرمایتان؛ درخواست شما را به تامین اجتماعی ارائه میدهد و مراحل درخواست حدود ۹۰ روز زمان میبرداگر درخواست شما تصویب شود؛ شما به صورت حضوری به شفارت خانه بروید برای اینکه مجوز و ویزای کار شما در پاسپورتتان  مهر شود ( ثبت گردد).

اگر شما از داخل ترکیه در خواست میکنید شما میتوانید مجوز و ویزای کار خود را به دفتر تامین اجتماعی MLSS در انکارا ببرید . در نهایت شما باید درخواست برای اجازه اقامت در ۳۰ روز از ورود شما به ترکیه را کنید .

مهاجرت کاری به ترکیه0

در شعبه های خارجی از نزدیکترین ایستگاه های پلیس محلی برای کار فرمایتان درخواست دهید . شما برای شروع کار اجازه ندارید تا وقتی که مجوز کارتان و ویزای کار و مجوز اقامت را گرفته باشید.

با وزارت کار و تامین اجتماعی ترکیه برای به روز رسانی لیستی از مدارک مورد نیاز برای خودتان و کار فرمایتان را بررسی کنید.

تمدید مجوز ترکی کار

اجازه کار برای اولین بار به مدت یک سال صادر میشود .اگر شما نیاز به تمدید مجوز کار در ترکیه دارید، شما باید برای تمدید ۲.۵ ماه از تاریخ انقضایی که در مجوز کار ذکر شده است درخواست دهید. تمدید مجوز کار شما قانونی ۲ سال خواهد بوداگر شما برای دومین تمدید درخواست کنید که مجوز کار در ترکیه، سپس ۳ سال ، قانونی خواهد بود.

یکوقتی که شما در ترکیه ( به صورت قانونی ) برای ۸ سال پی در پی زندگی و کار کرده اید شما واجد شرایط درخواست برای مجوز نا محدود هستید ( همانطور که نام آن نشان می دهد) نیاز به تجدید ندارد .درخواست برای تمدید مجوز کار در وزارت کار و تامین اجتماعی در انکار است.

مجوز کار مستقل

اگر شما به مدت ۵ سال قانونی در ترکیه کار کرده اید ؛ بدون تعلیق ( قطع) ؛ شما واجد شرایط برای مجوز کار مستقل هستید که به شما برای کار به عنوان کار آفرین شخصی اجازه می دهد .

این نقطه عطف مهمی است اگر هدف نهایی شما شروع حرفه ( تجارت ) خودتان در ترکیه است.

درخواست برای مجوز کار مستقل از طریق وزارت کارو تامین اجتماعی در انکارا است .